نصب و راه اندازی خط کنسانتره فم سنگان

 در این پروژه عملیات نصب برق شامل 30 کیلومتر سینی و لوله گذاری 750 کیلومتر کابل کشی،ارتینگ،لایتینگ،

و برق  دار نمودن تابلوهای برق و کنترل ، کلیه ترانسفورماتورهای6،33 کیلووات پروژه کنسانتره 5/2 میلیون تنی

فم سنگان توسط تیم اجرایی این شرکت انجام پذیرفت.

کارفرما:شرکت فکور صنعت تهران – ماشین سازی ویژه

محل اجرا:استان خراسان رضوی

زمان اجرا:1399

ساخت ، نصب و راه اندازی تابلوهای برق سیستم پرسینگ توسعه گلفا

در این پروژه تابلوهای برق و کنترل 4دستگاه سیستم پرسینگ قرص کنسانتره در مجموعه توسعه گل گهر سیرجان ساخت ،نصب و راه اندازی گردید.

کارفرما:شرکت گل گهر سیرجان –شرکت سی جی پارس

محل اجرا :استان کرمان

زمان اجرا:1399

نصب برق و راه اندازی کوبینگ خط 6،5 گلفا گل گهر سیرجان

در این پروژه کلیه عملیات سینی و لوله گذاری کابل کشی، ارتینگ،لایتینگ،نصب و برق دار نمودن تابلوهای برق و کنترل و ترانسفورماتورهای خط 5و6 پروژه گلفا در مجموعه گل گهر سیرجان انجام پذیرفت.

کارفرما: شرکت فکورصنعت تهران-ماشین سازی ویژه

محل اجرا:استان کرمان

زمان اجرا:سال 1398